Al Beyyina

  Dokaz jasni, Medina, 8 ajeta 098:000

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

  Dokaz jasni, Medina, 8 ajeta 098:001

  Nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni;

  Nisu se oni od sljedbenika Knjige koji ne vjeruju i višebošci okanili, sve dok im nije došao dokaz jasni:

  Dokaz jasni, Medina, 8 ajeta 098:002

  od Allaha Poslanik, koji čita listove čiste,

  od Allaha Poslanik koji čita listove čiste,

  Dokaz jasni, Medina, 8 ajeta 098:003

  u kojima su propisi ispravni.

  u kojima su propisi ispravni.

  Dokaz jasni, Medina, 8 ajeta 098:004

  A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došao dokaz jasni,

  A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni,

  Dokaz jasni, Medina, 8 ajeta 098:005

  a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je – ispravna vjera.

  a naređeno im je da samo Allahu ibadet čine, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da namaz obavljaju, i da zekat udjeljuju; a to je - ispravna vjera.

  Dokaz jasni, Medina, 8 ajeta 098:006

  Oni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige i mnogobošci biće, sigurno, u vatri džehennemskoj, u njoj će vječno ostati; oni su najgora stvorenja.

  Oni sljedbenici Knjige koji ne vjeruju i višebošci, bit će, sigurno, u vatri džehennemskoj, u njoj će vječno ostati: oni su najgora stvorenja.

  Dokaz jasni, Medina, 8 ajeta 098:007

  A oni koji vjeruju i čine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja,

  A oni koji vjeruju i čine dobra djela-oni su, zbilja, najbolja stvorenja.

  Dokaz jasni, Medina, 8 ajeta 098:008

  njih nagrada u Gospodara njihova čeka; edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti Njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga.

  Nagrada za njih od Gospodara Njihova su vrtovi Adna kroz koje rijeke teku, u kojima će vječno, zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti Njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga.

Prijevod značenja Kur'ana na bosanski jezik - Korkut i Mehanović